Általános Szerződés Feltételek
(Érvényes 2023. július 05. napjától)

1. Preambulum

Jelen Általános Szerződési Feltételek – továbbiakban: ÁSZF – hatálya kiterjed a Belvedere-Bor Kft. – továbbiakban: Szolgáltató – által közvetlenül, vagy az az általa működtetett honlapon (https://villagyetvai.hu) – továbbiakban: Honlap – kínált bor és borgasztronómiai termékeinek megvásárlására, szolgáltatásainak igénybe vételére, továbbá az általa szervezett eseményekre történő jegyvásárlásra, azokon történő részvételre.
Jelen ÁSZF tartalmazza a Szolgáltató által értékesített termék megvásárlásának, valamint a Szolgáltató által szervezett és megrendezésre kerülő rendezvényeken – továbbiakban: Rendezvény –, a Rendezvényen résztvevőkre – továbbiakban: Résztvevő –, a jegyvásárlókra – továbbiakban: Megrendelő – és a Rendezvényeken történő részvételre vonatkozó általános feltételeket.

 

2. A Szolgáltató adatai:
A Szolgáltató neve: Belvedere-Bor Kft.
Székhelye és postai címe: 8229 Paloznak, Kossuth u. 16..
Cégjegyzékszáma: 19-09-519106
Adószáma: 25928147-2-19
E-mail címe: info@villagyetvai.hu
Honlap: https://villagyetvai.hu
Bankszámla száma: 17600138-00825212-00200004
Telefonos elérhetősége: + 36 20 482 33 42

 

3. Jelen ÁSZF hatálya, általános rendelkezések

3.1. Jelen ÁSZF 2023. július 05-én lép hatályba és a Szolgáltató által a hatályba lépés napján, vagy azt követően leadott rendelésekre és megkötött szerződésekre alkalmazandó.3.2. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden, a Szolgáltató által személyesen, online, vagy telefonos úton nyújtott szolgáltatás igénybe vételére irányuló szerződésre.3.3. Jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Szolgáltatóra, a Megrendelőre, a Szolgáltatóval Szerződő Felekre, a Partnerre, a Látogatóra, a rendezvényen Résztvevőre, valamint a rendezvényen jogosulatlanul résztvevőkre.

3.4. A Szolgáltató által kötött valamennyi szerződés magyar nyelvű; amennyiben a szerződés írásba foglaltan több nyelven jön létre és eltérés van a magyar és az idegen nyelv között, a magyar nyelvű szövegben foglaltak az irányadóak és alkalmazandóak.

3.5. Jelen ÁSZF-et Szolgáltató – a jogszabályi keretek között – bármikor módosíthatja, a módosítás annak Szolgáltató honlapján történő közzétételétől (vagy a módosításban megállapított hatálybalépés napjától) hatályos és a közzétételt követően leadott rendelésekre, igénybe vett szolgáltatásokra, megkötött szerződésekre alkalmazandó. Szolgáltató az ÁSZF módosulásáról külön értesítést nem küld.

3.6. A Szolgáltató által üzemeltetett internetes felületen történő vásárlás feltétele a Megrendelő adatainak Megrendelő általi pontos megadása és jelen ÁSZF Megrendelő általi elfogadása. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Megrendelő (vásárláskor megadott) adatainak valódiságáról meggyőződjön, amennyiben pedig az adatok valódisága megkérdőjelezhető, vagy értelmezhetetlen, a megrendelést törölje.

3.7. Szolgáltató minden esetben biztosítja a lehetőséget Megrendelő részére jelen ÁSZF tartalmának megismerésére és tanulmányozására; Megrendelő pedig ezt követően köti meg a szerződés Szolgáltatóval. Ennek ellenkezőjének bizonyítása Megrendelőt terheli.

 

4. Szolgáltató által kínált szolgáltatások és termékek köre

4.1. Szolgáltató az általa üzemeltetett honlapon borokat és borpárlatokat értékesít. A honlapon szerepelhet az egyes termékek neve, leírása és fényképes illusztrációja. Az egyes termékekről megjelenített kép eltérhet a valóságtól, az mindössze illusztrációs célt szolgál. Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalon megjelenő kép és a termék tényleges kinézete közötti különbőzőség miatt.

4.2. Szolgáltató kereskedelmi tevékenysége keretében Rendezvényeket szervez, illetve a vendéglátást kiegészítően borgasztronómiai termékeket is értékesít.

4.3. Szolgáltató termékei személyesen vagy online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt 27%-os általános forgalmi adót, azonban nem tartalmazzák az esetleges házhoz szállítás díját illetve esetleges kezelési költséget.

4.4. A meghirdetett rendezvények helyszíne a Szolgáltató üzlethelysége, vagy a Partnerek által meghirdetett és a Szolgáltató által elfogadott egyéb helyszín.

 

5. A Szolgáltató által kínált termékek és/vagy nyújtott szolgáltatás igénybevételére vonatkozó korlátozások

Alkoholtartalommal rendelkező termékekre a rendelést csak 18 év feletti Megrendelő személy esetében teljesíti Szolgáltató. Megrendelő köteles ennek ellenőrzését személyesen történő szerződéskötés alkalmával lehetővé tenni, ellenkező esetben Szolgáltató megtagadhatja az értékesítést. Honlapon keresztül történő értékesítés esetén Megrendelő a honlapra történő belépésekor köteles életkoráról nyilatkozni.

 

6. Regisztráció, személyes adatok kezelése

6.1. A Szolgáltató által üzemeltetett honlapon keresztül történő vásárláshoz nem szükséges regisztráció.

6.2. A Honlapra történő regisztráció esetén a Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott személyes adatainak minősülő adatait az ott meghatározott célból (pl. hírlevél kiküldés) kezelje, rögzítse, tárolja, feldolgozza, rendszerezze és azokat a Partnerei részére továbbítsa.

6.3. Az adatkezelés módjáról, terjedelméről, feltételeiről, valamint az adatok továbbításának módjáról és okairól Szolgáltató a Honlapon közzétett Adatkezelési Tájékoztatóban tájékoztatja a Megrendelőt, mely az alábbi helyen érhető el: https://villagyetvai.hu

6.4. A regisztrációval a Megrendelő elismeri, hogy az Adatkezelési Tájékoztató tartalmát megismerte és azt elfogadta.

6.5. A Szolgáltató véglegesen törli a Megrendelő adatait, amennyiben Megrendelő úgy dönt, hogy nem kíván további információt kapni, vagy nevét és egyéb személyes adatait el kívánja távolíttatni a Szolgáltató listájáról.

 

7. Szolgáltató által szervezett rendezvényeken történő részvétel feltételei

7.1. Rendezvény helyszínére történő belépésre és azon történő részvételre a megváltott, belépésre jogosító visszaigazolással, jeggyel van lehetőség.

7.2. A Rendezvényen Résztvevő személy kizárólag Szolgáltató előzetes hozzájárulásával jogosult a Rendezvényeken hang- és/vagy képfelvétel készítésére. A Rendezvényen Résztvevő az általa készített kép- és/vagy hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja.

7.2. A Rendezvényen Résztvevők a jegy megvásárlásával hozzájárulnak ahhoz, hogy róluk Szolgáltató – illetve Szolgáltató engedélyével más Résztvevő – hang- és/vagy képfelvételt készítsen.

7.3. A Rendezvényen készített hang- és/vagy képfelvétel készítője a felvételen szereplő Résztvevőket nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. A Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a Rendezvényen Résztvevő a jelen pontban foglalt kötelezettségét megszegi.

7.4. A Rendezvények területén a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi, politikai vagy reklámtevékenység folytatása.

7.5. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet bármely, Rendezvényen Résztvevő jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott a Rendezvény bármely Részvevőjének vagy harmadik személynek.

 

8. Árjegyzék

8.1. A Szolgáltató által forgalmazott termékeinek, valamint kínált szolgáltatásainak díja a Honlapon mindenkor feltüntetett, bruttó ár.

8.2. A kezelési és egyéb díjak és költségek, amennyiben ilyenek felmerülnek, a Honlapon kerülnek megjelenítésre; Megrendelő megrendelésének leadásával ezen díjakat és költségeket kifejezetten elfogadja.

8.3. A Szolgáltató Honlapján található termékek, rendezvények árai és díjai a Szolgáltató szolgáltatásának jellege miatt időközönként változhatnak. Szolgáltató kimondottan törekszik arra, hogy mindig aktuális tartalmat és árakat jelenítsen meg, ugyanakkor az árak változtatási jogát fenntartja.

8.4. Amennyiben hibásan került feltüntetésre egy termék, szolgáltatás ára (pl.: 0 Ft-os ár; vagy kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezmény mértékét tévesen feltüntető ár), Szolgáltató lehetőséget biztosít a termék, szolgáltatás valódi áron történő megrendelésére, megvásárlására, mely információ birtokában a Megrendelő választhat a termék, szolgáltatás megrendelése, vagy a megrendelés minden hátrányos jogkövetkezmény nélküli lemondása között.

 

9. Honlapról történő rendelés

9.1. Megrendelő az online megrendelés elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szolgáltató nyilvántartásba vegye és kezelje az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint, a vonatkozó adatvédelmi szabályoknak megfelelően.

9.2. Szolgáltató a Megrendelő által leadott megrendelését a beérkezést követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül a Vásárló által megadott e-mail címre küldött e-mailben visszaigazolja. E határidő eredménytelen elteltét követően Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól.

9.3. Megrendelő a megrendelt termék díját a Szolgáltató által felkínált, vele szerződéses jogviszonyban álló Szerződéses partner – mint online fizetési szolgáltató – közreműködésével, bankkártya felhasználásával egyenlítheti ki. A Szerződéses partner által üzemeltetett online fizetési felület hibájából, meghibásodásából eredő minden kárért való felelősséget a Szolgáltató kizárja.

9.4. Megrendelő rendelésének véglegesítését és leadását megelőzően köteles ellenőrizni a megrendelt termékeket, szolgáltatásokat. Szolgáltató a leadott rendelés után teljesít és nem fogad el reklamációt a megrendelés ellenőrzésének elmaradásából eredően.

9.5. A megrendelt termék szállítása a megrendelés visszaigazolásától számított legkésőbb 8 munkanapon belül megtörténik; a szállítás pontos idejéről a Megrendelő a megrendelés visszaigazolását követően tájékoztatást kap.

9.6. A megrendelt termék átvételét követően Szállítónak nem áll módjában reklamációkat elfogadni.

 

10. A megrendelés lemondásának feltételei, elállás

10.1. Megrendelő jogosult a megrendelés, foglalás lemondására. Amennyiben a vásárlás lemondása a várható szállítási időpontot megelőző 48 órán belül történik, ebben az esetben a foglalási díj összege visszajár a Megrendelő részére. Amennyiben a foglalás lemondása a lefoglalt időpontot megelőző 48 órán belül történik, abban az esetben Szolgáltató meghiúsulási kötbér jogcímén jogosult megtartani a foglalási díj összegét.

10.2. Megrendelő a megrendelés leadásától számított 24 órán belül indokolás nélkül elállhat megrendelésétől. A Megrendelő az elállási jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amely naptól a vásárlás megvalósult. Ezen elállási jog nem illeti meg Megrendelőt, amennyiben a terméket személyesen vásárolta meg és vette át.

10.3. Megrendelő az elállási nyilatkozatát a „Szolgáltató adatai” pontnál feltüntetett e-mail címre történő megküldéssel köteles Szolgáltató részére eljuttatni.

10.4. Amennyiben a Megrendelő a megrendelt termék vételárát, vagy szolgáltatás díját a rendeléskor nem fizeti meg, illetve az általa megadott elérhetőségen tényleges nem érhető el, valamint, ha több (min. kettő) alkalommal a Szolgáltatónak kárt okozva tévesen adja meg a rendeléseket, foglalásokat, akkor a Szolgáltató jogosult a Megrendelő regisztrációját törölni, illetve jogosult a rendelés, vagy foglalás teljesítését megtagadni, továbbá az így keletkezett kárát Megrendelővel szemben érvényesíteni.

 

11. Fizetési módok

11.1. A Honlapon keresztül megrendelt termékek árának és szolgáltatások díjának megfizetése – amely a vásárlás véglegesítésekor esedékes – a Barion rendszerének igénybevételével történik. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

11.2. A termék árát, illetve szolgáltatás díját a Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló pénzügyi szolgáltató a Megrendelő által megadott bankkártya számlájára terheli.

11.3. Rendezvény esetében személyesen, a Rendezvény helyszínén történő jegyvásárlást Szolgáltató csak a Rendezvény helyszínének befogadó kapacitása függvényében tudja lehetővé tenni.

11.4. Amennyiben a Megrendelő megrendelésének véglegesítésekor a „személyes átvételkor történő fizetés” opciót választja, köteles készpénzben a Szolgáltató üzlethelységében/átvételi ponton történő átvételkor megfizetni a termék árát, szolgáltatás díját. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.

 

12. Számlakiállítás

Szolgáltató a vásárlásról, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokról elektronikus számlát (e-számlát) bocsát ki. Az e-számlát a Szolgáltató e-mailben küldi el a Megrendelő által megadott emailcímre. Megrendelő tudomásul veszi, hogy vásárlásáról kizárólag elektronikus úton kap számlát, a számlaadatok utólag nem módosíthatók. Az elektronikus számla pdf formátumú dokumentum, amely megfelel a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa-törvény) és az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény előírásainak. Az e-számla pdf dokumentumolvasó szoftverrel megtekinthető, kinyomtatható.

 

13. Szolgáltató felelősségének korlátozása

Szolgáltató nem felel a Megrendelőnél vagy harmadik személynél adatelvesztésből, adatsérülésből, az adatok manipulálásából eredő kárért, harmadik személyek elektronikus vagy fizikai úton történő illetéktelen behatolásából eredő kárért, továbbá bármilyen közvetett, következményi kárért és elmaradt haszonért.

 

14. Szerzői jogok, üzleti titok

14.1. A Szolgáltató által üzemeltetett Honlapon szereplő minden tartalom a Belvedere-Bor Kft. szellemi tulajdona. Szolgáltató fenntart minden, a webhely bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.

14.2. Felek a szerződéses kapcsolatuk során megismert információkat kizárólag a köztük fennálló kapcsolat, jogviszony teljesítéséhez használhatják fel és kötelesek minden tőlük elvárható intézkedést megtenni az információk jogosulatlan tárolásának, felhasználásának, továbbításának megakadályozása érdekében. A Szolgáltató a Megrendelő hozzájárulása esetén a személyes adatnak minősülő adatait a Partnerek részére továbbíthatja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint. A Szerződő Felek az egymással való kapcsolatukra és a Megrendelőre vonatkozó, az üzleti kapcsolat során tudomásukra jutott nem nyilvános információkat kötelesek bizalmasan kezelni.

 

15. Reklám adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat

Megrendelő a regisztrációval és az ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató, mint a honlap fejlesztője és üzemeltetője, reklámnak minősülő tájékoztatást, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével, így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján megkeresse.

 

16. Reklamáció, Panaszkezelés

16.1. Amennyiben Megrendelőnek panasza van Szolgáltató által nyújtott termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, úgy panaszát a Szolgáltató adatainál rögzített telefonon, e-mail címen, levél útján, vagy szóban, Szolgáltató üzlethelységében közölheti Szolgáltatóval.

16.2. A Megrendelő – amennyiben fogyasztónak minősül a 1997. évi CLV. törvény alapján – panasszal fordulhat továbbá a fogyasztóvédelmi hatósághoz. A fogyasztóvédelmi hatóságot a 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet jelöli ki.

16.3. Megrendelőnek panasza esetén továbbá lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testületek

16.4. Szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles haladéktalanul kivizsgálni, és szükség esetén orvosolni. Amennyiben Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni.

 

17. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Szolgáltatóval kötött egyedi szerződésben és a vonatkozó, hatályos magyar jogszabályokban foglaltak az irányadóak és alkalmazandóak.

 

18. Fogalmak

Felek: Szolgáltató és Megrendelő együttesen
Megrendelő: a Szolgáltató üzlethelységéből, annak honlapján található szolgáltatásait igénybe vevő, termékeiből vásárló személy.
Szolgáltató: a jelen ÁSZF 2. pontjában meghatározott gazdasági társaság.
Rendezvény: a Szolgáltató által szervezésre és megrendezésre kerülő valamennyi esemény.
Termék: a Szolgáltatótól vagy egyéb Szerződéses partnerétől, illetve és Rendezvények keretében megvásárolható dolog.
Szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, amelyet a Szolgáltató vagy szerződéses Partnerei a Rendezvényen – akár ingyen, akár ellenérték fejében – hozzáférhetővé tesznek.
Vásárló: a terméket a Szolgáltatótól megvásárló személy.
Látogató: az a természetes személy, aki adott Rendezvényen belépésre jogosultként részt vesz.
Résztvevő: jelenti a Szolgáltató által megrendezett bármely Rendezvényen részt vevők bármely természetes személyt, függetlenül a Rendezvényen való tartózkodás jogcímétől vagy annak esetleges hiányától.
Partner: adott Rendezvényen vagy viszonteladói körben a szolgáltatóval létrehozott szerződéses jogviszony alapján önálló tevékenységet végző – Közreműködőnek nem minősülő – vállalkozás vagy más jogi személy.